495

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2001,

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků


Vláda nařizuje podle § 133a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:


§ 1

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen "ochranné prostředky"), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.


§ 2

Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou

 1. běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,

 2. výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů,2)

 3. speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a bezpečnostních silách,

 4. výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,3)

 5. sportovní výstroj a vybavení,

 6. ochranné prostředky určené pro sebeobranu,

 7. prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.


§ 3

(1) Ochranné prostředky musí

 1. být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

 2. odpovídat podmínkám na pracovišti,

 3. být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

 4. respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.


§ 4

(1) Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Při výběru ochranných prostředků se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení.


§ 5

(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem.

(2) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, případně regenerační krémy a masti.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.


1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.


____________________________________________________________
 1. Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.
 2. Například vyhláška č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě.
 3. Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.


Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.


Jednotlivými ochrannými prostředky jsou zejména:

Pro ochranu hlavy:
  Pro ochranu sluchu:
   Pro ochranu očí a obličeje:
    Pro ochranu dýchacích orgánů:
     Pro ochranu rukou a paží:
      Pro ochranu nohou:
       Pro ochranu trupu a břicha:
        Pro ochranu celého těla

        Prostředky pro prevenci pádů:
         Ochranné oděvy:

          Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.


          Práce a činnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostředků, jsou zejména:

          1. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky

          Ochranné přilby:
           2. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu nohou

           2.1 Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí:
            2.2 Ochranná obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí:
             2.3 Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí:
             práce na střechách.

             2.4 Ochranná obuv s tepelně izolační podešví:
             práce na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi.

             2.5 Ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout:
             práce, při které se vyskytuje riziko proniknutí roztavené látky.

             2.6 Ochranná obuv s protiskluzovou podešví:
             práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách.

             3. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje

             Ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka:
              4. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů

              Ochranné prostředky dýchacích orgánů:
               5. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu sluchu

               Chrániče sluchu:
                6. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou

                6.1 Ochranné oděvy:
                 6.2 Ohnivzdorné ochranné oděvy:
                  6.3 Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:
                   6.4 Kožené zástěry:
                    6.5 Ochrana předloktí:
                    práce při vykosťování a krájení masa.

                    6.6 Rukavice:
                     6.7 Rukavice z kovové síťoviny:
                      7. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím
                      práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí

                      8. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů
                      práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní

                      9. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů
                       10. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan
                        11. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky

                         Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.


                         Příklady druhu prací z hlediska znečistění
                         Druhy prací Příklady profesí a profesních činností
                         Práce velmi nečistá asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci
                         Práce nečistá seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělští dělníci, kováři, provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráždění pokožky
                         Práce méně čistá mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici, obuvníci, tesaři, obrábění dřeva, montáž elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid
                         Práce čistá administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, obchod, služby, školství, věda, výzkum

                         Doporučená množství mycích a čisticích prostředků

                         Druhy prací Mycí prostředek -
                         množství v gramech za měsíc
                         Čisticí pasta -
                         množství v gramech za měsíc
                         Práce velmi nečistá 200 900
                         Práce nečistá 100 600
                         Práce méně čistá 100 300
                         Práce čistá 100 -
                         Konkrétní upřesnění množství mycích a čistících prostředku provede zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik
                         Společně pro všechny druhy prací minimálně dva ručníky za rok