201

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2010

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu


Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.


§ 2

(1) Zaměstnavatel3) vede evidenci o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance5),

 2. datum a hodinu úrazu,

 3. místo, kde k úrazu došlo,

 4. činnost, při níž k úrazu došlo,

 5. počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,

 6. celkový počet zraněných osob,

 7. druh zranění a zraněná část těla,

 8. druh úrazu6),

 9. zdroj úrazu,

 10. příčiny úrazu,

 11. jména svědků úrazu,

 12. jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8), zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

(3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost9).


§ 3

Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.


§ 4

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

 2. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci10),

 3. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti11), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,

 4. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu12), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu13),

 5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

 6. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn14).

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

 2. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 3. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

 4. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

 5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

 6. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.


§ 5

(1) Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám15).

(2) Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 6

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

 2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

 3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

 4. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

 5. organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.


§ 7

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

 2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

 3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

 4. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

 5. organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.


§ 8

(1) Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu podle § 6 a 7 a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu _ hlášení změn.

(2) Záznam o úrazu _ hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že

 1. hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,

 2. dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,

 3. zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo

 4. došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu _ hlášení změn.

(3) Záznam o úrazu _ hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 1. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

 2. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

 3. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

 4. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,

 5. organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

(4) Záznam o úrazu _ hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(5) Vzor záznamu o úrazu _ hlášení změn je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 9

(1) Záznam o úrazu i záznam o úrazu _ hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.

(2) Zasílá-li se záznam o úrazu nebo záznam o úrazu _ hlášení změn elektronicky, lze použít tiskopis podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo přílohy č. 2 k tomuto nařízení; Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupní tiskopisy způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 10

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů podle § 4, 6, 7 a 8 se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.


§ 11

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, se zrušuje.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.


____________________________________________________________
 1. Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 3. § 7 odst. 1 zákoníku práce.
 4. § 105 odst. 2 zákoníku práce.
 5. § 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 6. § 105 odst. 3 zákoníku práce.
 7. § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.
 8. § 42 zákoníku práce.
 9. § 13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce.
 10. § 101 odst. 6 zákoníku práce.
 11. § 105 odst. 1 zákoníku práce.
 12. § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb.
 13. Například § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.
 14. Například § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů.
 15. § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 16. § 105 odst. 3 zákoníku práce.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.


Přílohy č. 1 a 2