VYHLÁŠKA


o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence
a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému
sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 písm. b) a c), § 37 odst. 9, § 37b odst. 2, § 39 odst. 12 a § 78 odst. 2 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v souladu s nimi upravuje:

 1. obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků,

 2. technické požadavky na nakládání s autovraky,

 3. podmínky pro skladování autovraků,

 4. náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků,

 5. způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování autovraků,

 6. informační systém sledování toků vybraných autovraků,

 7. rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků,

 8. způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování,

 9. způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání s těmito odpady,

 10. způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru autovraků a v zařízení ke zpracování autovraků.


§ 2

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení
ke sběru a zpracování autovraků a na nakládání s autovraky

(1) Obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků je stanoven v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce a obsah provozního řádu zařízení ke zpracování autovraků je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky na nakládání s autovraky, na zařízení ke sběru autovraků a podmínky pro skladování autovraků jsou stanoveny v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a požadavky na jejich zpracování jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Vyjmuté a demontované části z autovraků, které nebudou opětovně použity, zpracovatel autovraků roztřídí a zařadí podle jiného právního předpisu2). Pokud zpracovatel autovraků po demontáži všech nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní podle bodu 2.2.1. přílohy č. 2 k této vyhlášce předává autovrak dalšímu zpracovateli, zařazuje jej způsobem uvedeným v jiném právním předpisu2).


§ 3

Náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení
ke sběru autovraků

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví vlastníkovi autovraku nebo obci písemné potvrzení o převzetí autovraku (dále jen "potvrzení o převzetí autovraku") podle přílohy č. 3. Potvrzení o převzetí autovraku se vystavuje, pokud byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního čísla VIN3) a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla.


§ 4

Informační systém sledování toků vybraných autovraků
a jeho doplňování

(1) Informační systém sledování toků vybraných autovraků (dále jen "informační systém") je souborem údajů o vybraných autovracích, jehož účelem je zajistit provázanost údajů o převzatém vybraném autovraku s údaji o odpadech, které vznikly při nakládání s vybranými autovraky. Informační systém je napojen na kontaktní místa veřejné správy.

(2) Informační systém vede ministerstvo v přenosovém standardu dat o odpadech4).

(3) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků se zapojuje do informačního systému zasíláním identifikačních údajů o provozovateli zařízení ke sběru vybraných autovraků a o osobě předávající vybraný autovrak, údajů o souhlasu k provozování zařízení ke sběru autovraků a údajů o převzatém vybraném autovraku a o chybějících částech převzatého autovraku v rozsahu požadovaném v potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, uvedeném v příloze č. 3. Údaje zasílá ministerstvu současně s vystavením potvrzení o převzetí autovraku v přenosovém standardu dat o odpadech4) v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.

(4) Zpracovatel autovraků se zapojuje do informačního systému splněním povinnosti stanovené v § 39 odst. 5 zákona.

(5) Krajský úřad doplňuje informační systém zasláním seznamu osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků ministerstvu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech4) do deseti dnů po ukončení každého kalendářního měsíce na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. Seznam obsahuje tyto náležitosti:

 1. seznam odpadů uvedených v provozním řádu včetně jejich katalogového čísla, skutečné kategorie odpadu a názvu odpadu podle jiného právního předpisu2),

 2. schválená kapacita zařízení,

 3. seznam schválených provozoven včetně názvu, adresy a identifikačního čísla příslušné základní územní jednotky,

 4. identifikace krajského úřadu

  1. identifikační číslo krajského úřadu,

  2. název úřadu,

  3. adresa úřadu,

  4. jméno a příjmení osoby zpracovávající seznam,

 5. identifikace osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků

  1. obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu,

  2. obchodní firma nebo jméno a příjmení a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,

  3. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

 6. informace o vydaném rozhodnutí o souhlasu k provozování zařízení

  1. číslo jednací,

  2. datum nabytí právní moci,

  3. doba platnosti, pokud je vydáno na dobu určitou,

  4. způsoby využití či odstranění odpadů podle příloh č. 3 a 4 zákona.


§ 5

Způsob vedení průběžné evidence

(1) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků vede průběžnou evidenci odpadů podle § 39 odst. 1 zákona podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Evidence dále vždy obsahuje:

 1. datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence,

 2. údaje o převzatém autovraku a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 k této vyhlášce,

 3. jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Osoba oprávněná ke zpracování autovraků vede v rámci průběžné evidence odpadů odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému použití. Evidence materiálů a částí k opětovnému použití se nezasílá s ročním hlášením o sběru a zpracování autovraků, ale na vyžádání se předkládá kontrolním orgánům.


§ 6

Ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků, způsobů jejich
zpracování a ohlašování jiných odpadů

(1) Osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků zasílají roční hlášení o sběru a zpracování autovraků, hlášení o produkci odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsobu nakládání s těmito odpady a hlášení o produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou autovraky, za uplynulý kalendářní rok (dále jen "roční hlášení") podle přílohy č. 4.

(2) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U mobilního zařízení pro sběr autovraků se ohlašování provádí místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle adresy provozovny, která provozování mobilního zařízení zajišťuje.

(3) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků, která je zároveň:

 1. oprávněna ke zpracování, využívání nebo odstraňování elektroodpadů, k ročnímu hlášení připojuje hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů v rozsahu a s náležitostmi podle jiného právního předpisu5) včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok; nakládání s jinými odpady než autovraky a elektroodpady ohlašuje pouze jednou podle listu č. 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce,

 2. původcem odpadu katalogového čísla 19 08 05, připojuje k ročnímu hlášení údaje o složení kalu podle jiného právního předpisu6).

(4) Ohlašovací povinnost se plní zasláním ročního hlášení v elektronické podobě podle přílohy č. 4, a to v přenosovém standardu dat o odpadech4) na elektronickou adresu, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých internetových stránkách.


§ 7

Roční zpráva výrobců a akreditovaných zástupců

Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona z vybraných vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu stanoveném v příloze č. 5. Roční zprávu zasílají v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech4) na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků, který má povinnost zapojit se do informačního systému, může zasílat údaje podle § 4 odst. 3 do 31. prosince 2008 rovněž do 10 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce v listinné nebo elektronické podobě.

(2) Krajský úřad může doplňovat informační systém podle § 4 odst. 5 do 31. prosince 2008 též v dosavadní elektronické podobě.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008.


____________________________________________________________
 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností. Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vyřazených vozidlech (2002/151/ES).
 2. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
 3. § 4 odst. 4 písm. h) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
 4. § 20 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb.
 5. List č. 2 přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
 6. List č. 3 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.


(odkaz na přílohy 1, 2, 4, 5)
(odkaz na přílohu 3)

Body 2, 3 a 5 vyhlášky č. 54/2010 Sb., které nelze zapracovat:

2. V příloze č. 2 bodě 2.2.2.2. se na konci písmene b) doplňují slova "pokud je nelze deaktivovat,".

3. V příloze č. 2 se doplňuje bod 2.2.2.3., který zní:

5. V příloze č. 4 ve druhé větě pod nadpisem "Vysvětlivky" se slova "šest desetinných míst" nahrazují slovy "tři desetinná místa".